English

ATELIER / KLASSE

Výstavu vybrali a připravili vedoucí obou ateliérů a kurátorka Domu umění města Brna Dr. Jana Vránová.

Rozhodnutí připravit výstavu studentů fotografie Akademie výtvarných umění v Mohuči společně s ateliérem performance Fakulty výtvarných umění VUT v Brně v prostorách Domu umění města Brna vyplynulo z dlouhodobého zájmu zúčastněných realizovat společný projekt. Výsledkem byla prezentace ukázek z tvorby studujících a absolventů těchto vysokých škol, soustřeďujících se na fotografii.

Se skutečností, že pravidelnou součástí výstavního programu brněnského Domu umění je prezentace současné fotografické produkce, byl obeznámen vedoucí třídy fotografie mohučské Akademie výtvarných umění Vladimír Špaček, který v Brně vystavoval koncem sedmdesátých let ve Funkově kabinetu fotografie v Domě pánů z Kunštátu a později pak v Domě umění. Na základě jeho několikaletých kontaktů, jejichž výsledkem byly výměnné exkurze mezi mohučskými studenty třídy Vladimíra Špačka a studujícími na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, pak vzájemné výměnné akce pokračovaly i formou hostování pedagogů obou škol. Vladimír Špaček působil v brněnském ateliéru Performance-foto na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a vedoucí tohoto ateliéru Tomáš Ruller byl hostujícím profesorem v roce 2003 v Mohuči, kde téhož roku vystavovali i studenti jeho ateliéru. Z těchto společných aktivit vzešel záměr uspořádat v Brně společnou výstavu obou škol, na niž má navázat další obdobná výstavní prezentace v Německu.

Klasse Spacek Fotografie vznikla po příchodu Vladimíra Špačka na mohučskou Akademii, kam byl povolán v roce 1991. Práce vybrané pro současnou výstavu reflektují hlavní pedagogické i umělecké principy, které směrují tvorbu mladých umělců této třídy. Fotografie se širokým horizontem svého uměleckého pojetí a mnohostranného využití je prioritní, studenti si zde osvojují nejrůznější výtvarné i technologické postupy, aby si ověřili možnosti, které jim toto médium poskytuje. Nejsou přitom nijak vymezováni zadanými tématy, rozhodují se svobodně na čem a jak chtějí pracovat, cílem je směřování k autentické umělecké tvorbě. Pedagogické vedení vychází z respektování autorské individuality, konzultace a kritické připomínky sledují rozvíjení studentova talentu a snahy najít vlastní téma s využitím jim adekvátních technických prostředků. V kontextu současné výtvarné produkce, stírající hranice mezi jednotlivými uměleckými oblastmi, které se vzájemně prolínají a splývají, je i zde využíváno zkušeností a technologií jiných uměleckých kategorií - malby, kresby, grafiky, práce s trojrozměrnými objekty. Patří k nim neoddělitelně videoprojekce, animace, instalace i performance jako součást fotografických projektů. Vedle výtvarně kultivovaných černobílých fotografických obrazů, kde studenti vycházejí z reálného modelu - detailů lidského těla, architektury, předmětů snímaných v nových konfiguracích a evokujících nové významové kontexty se zde objevují kompozice grafického charakteru, konceptuálně orientovaná tvorba. Některé práce jsou ukázkami z rozsáhlých cyklů, jejichž autoři se kontinuálně zabývají určitou polohou inscenované fotografie, včetně obsazování sebe sama do role hlavního aktéra aranžované scény, naznačující prolínání různých časových rovin a dějových sekvencí. Výstavní kolekce obsahovala rovněž práce, které vznikaly během zmíněných výměnných exkurzí - patří k nim např. záběry z brněnské vily Tugendhat, jež fotograf kombinoval s autentickými dobovými snímky jejích původních majitelů, evokující tak minulost této stavby. Některé série reagují na aktuální politickou situaci, což je jeden z momentů, společný studujícím mohučské i brněnské školy.

Od roku 1998 existuje na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně Atelier Performance - foto, který vznikl při dělení ateliéru Video-multimedia- performance, vedený Tomášem Rullerem. Ateliér je zaměřen na volné umění akce ve veřejném prostoru, studenti zde získávají znalosti a zkušenosti v oblasti vizuálního, pohybového, zvukového projevu, s využitím klasických i multimediálních technologií. Cílem studia je rozvíjení individuálního tvůrčího projevu, s využitím experimentálních přístupů a metod, s důrazem na obsahové kontexty prací související především s aktuálními podněty současnosti, ale i s vědomím tradic a projevů jiných kultur. Vystavená díla dokumentují svébytnou reflexi vnímání sféry politické, duchovní, zájem o závažné, problematické ale i zdánlivě okrajové, společností diskutované otázky, vážící se k přítomnosti, k vlastním prožitkům. Prostřednictvím videoprojekcí, instalací a performancí - reálných i virtuálních, interpretují studenti konkrétní podněty, reagují na tematiku, která je oslovuje a inspiruje anebo provokuje, má charakter sdělení či osobní výpovědi.

Pro společnou výstavu obou škol byly vybrány práce, reprezentující výsledky ateliéru performance za desetiletí své existence, s důrazem na díla využívající média fotografie, v digitální fotografii i ve videoprojekcích. V některých námětových okruzích se oba výstavní soubory dotýkají zájmem o téže téma, liší se však přístupem k výtvarné interpretaci - což souvisí jednak do jisté míry s užitou technologií, jednak s vlastním autorským záměrem.

I když výstava nebyla připravována s úmyslem srovnávání a posuzování odlišností, zásadních rozdílů nebo konstatování příbuzných názorů na fotografickou tvorbu, k níž je na obou školách přistupováno nepochybně z jiných výchozích pozic, přesto se konfrontačnímu charakteru nemohla zcela vyhnout. Smyslem tohoto projektu však nebylo hledání analogií či naopak kontrastujících poloh, ale prací, které se jeví jako slibný začátek uměleckého vývoje jejich autorů, a v tomto smyslu také výstava splnila očekávání.

Jana Vránová